Dokumenty

Podstawy prawne- podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest:

integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

  • zatrudnienie co  najmniej  50% osób bezrobotnych,  w rozumieniu  art. 2  ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
  • lub zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r. poz. 1457 z pózn. zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w ppkt i;
    • jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
    • jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.

Do pobrania:

ANKIETA PES OWES ŁOMŻA

KODEKS ETYKI OWES ŁOMŻA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OWES

OWES Rozwój Ekonomii Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prowadzi listę Przedsiębiorstw Społecznych, działających na terenie subregionu łomżyńskiego. Przedsiębiorstwa Społeczne powstałe w wyniku udzielenia wsparcia przez OWES, po złożeniu wniosku o nadanie statusu PS wpisywane są na listę ogólnopolską prowadzoną przez Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek może złożyć każde Przedsiębiorstwo Społeczne działające na obszarze subregionu łomżyńskiego.

Lista PS może stać się ważnym narzędziem uwidoczniającym potencjał sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz wyodrębnionym miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów dla potencjalnych zamawiających. Dzięki temu PS zdobędą dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych.

Poniżej wzór wniosku o nadanie statusu wraz z załącznikami:

Załącznik 1 – WIOSEK O STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

Załącznik 2 – OŚWIADCZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ WNIOSKUJĄCEJ O NADANIE STATUSU  PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

Załącznik 3 – OŚWIADCZENIE PODMIOTU WNIOSKUJĄCEGO O NADANIE STATUSU  PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

Skip to content