Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie realizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej wspólnie z Partnerami Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim, pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej”.

Do rekrutacji zapraszamy:

O projekcie


Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pn. „ Rozwój Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lat 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII, Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Priorytet inwestycyjny 9.5 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Lider Projektu - Stowarzyszenie Akademicki Klub Integracji Europejskiej Europartner, Partnerzy Projektu- Powiat Kolneński i Powiat Zambrowski.

Projekt skierowany do osób i instytucji z subregionu łomżyńskiego– województwa podlaskiego z powiatów:
- powiatu łomżyńskiego oraz m. łomża
- powiatu grajewskiego,
- powiatu zambrowskiego,
- powiatu wysoko – mazowieckiego,
- powiatu kolneńskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym subregionu łomżyńskiego poprzez działania animacji lokalnej, promujące ekonomię społeczną, działania inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

Najnowsze Informacje

26 czerwca 2018

Przyznano kolejne wsparcie pomostowe

Fundacja L złożyła wniosek o wsparcie pomostowe, który został pozytywnie oceniony.  Przypominamy, że w związku z ostatnią zmianą Regulaminu przyznawania wsparcia pomostowego, Przedsiębiorstwa Społeczne kwalifikujące się do wsparcia mogą składać wnioski w trybie ciągłym.
21 czerwca 2018

Reportaż o ekonomii społecznej w Łomży i okolicach

21 czerwca 2018

Ekonomia społeczna – sznasa dla gmin i osób wykluczonych [wywiad z Tomaszem Wróblewskim]

– Ekonomia społeczna jest szansą, aby osoby wykluczone społecznie (długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne) mogły kształtować na nowo swoje życie – mówi Tomasz Wróblewskim, kierownik biura Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży, w rozmowie z Marą Jankowską. Marta Jankowska: – Dlaczego ekonomia społeczna jest tak ważna? Tomasz […]
19 czerwca 2018

Integracja III sektora i podmiotów ekonomii społecznej z Subregionu Łomżyńskiego

19 czerwca 2018

Subregion łomżyński liderem w sferze ekonomii społecznej

W województwie podlaskim powstaje coraz więcej stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, które widzą potrzebę wejścia na rynek ze swoją działalnością. Jak przyznaje Paweł Backiel, prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Subregion Łomżyński nadaje pod tym względem kierunek w całym województwie. Jest prekursorem innowacyjnych rozwiązań w ekonomii społecznej. […]
akces

Informacja o skrzynce poczty elektronicznej AKSES

Skip to content