Grupa docelowa nr 2

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZAŁOŻYĆ PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE. SZKOLENIA MAJĄ NA CELU PRZYGOTOWYWANIE GRUP ZAŁOŻYCIELSKICH ( GRUPA DOCELOWA NR 2)

Każdy kandydat kwalifikujący się do objęcia wsparciem w projekcie (otrzymania dotacji) składa w procesie rekrutacji formularz rekrutacyjny osobowy. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne wnioskujące o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, osoby prawne wnioskujące o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego) składa formularz rekrutacyjny planowanej działalności (w jednym egzemplarzu na grupę inicjatywną).

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

  •  osoby fizyczne planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego;
  •  osoby prawne planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego osób prawnych.

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla:

a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instrumentach rynku pracy – wyłącznie III profil pomocy

lub

b) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

lub

c) na osobę o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji uczestników na szkolenia i doradztwo –POBIERZ
2. Formularz rekrutacyjny osobowy – POBIERZ    POBIERZ PLIK EDYTOWALNY
3. Formularz rekrutacyjny planowanej działalności – POBIERZ    POBIERZ PLIK EDYTOWALNY
4. Umowa uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ
7. Karta_oceny_formalnej- rekrutacja ścieżka dotacyjna – POBIERZ

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej udziela bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Warunkiem udziału w rundzie dotacyjnej  jest ukończenie bloku szkoleniowo- doradczego skierowanego do osób fizycznych planowanych (więcej informacji TUTAJ) do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym (nowoutworzonym, przekształconym PES w PS, istniejącym PS).

Regulamin Przyznawania Dotacji

Pobierz tutaj

Poniżej przedstawiamy zestawienie dokumentów do naboru na wsparcie finansowe:

Zal 1 Wniosek-o-dotacje

Zal 2a Biznesplan-dla-nowopowsstających -PS

Zal 2b Biznesplan-dla-istniejacych-PS

Zal 3 Harmonogram-rzeczowo-finansowy

Zal 4 Zestawienie-aktywow-trwalych-planowanych-do-zakupu

Zal 5 Oświadczenie-o-kwalifikowalności-podatku-VAT

Zal 6a Oświadczenie-osoba-fizyczna

Zal 6b Oświadczenie-osoba-prawna

Zal 6c Oświadczenie-osoba-prawna-PS

Zal 6d Ośawiadczenie-osoba-prawna-przekszalcenie

Zal 7 Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis

Zal 8 Oświadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis

Zal 9 Oświadczenie-nieotrzymanie-deminimis

Zal 10 Oświadczenie-osoby-która-zostanie-zatrudniona-na-nowo-utworzonym-stanowisku-pracy-w-PS

Zal 11 Karta-oceny-formalnej

Zal 12 Karta-oceny-merytorycznej-biznesplanu

Zal 13 Umowa-o-przyznanie-dotacji

Zal 14 Wykaz-działalności-wykluczonych-z-możliwości-uzyskania-dofinansowania