Grupa docelowa nr 2

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZAŁOŻYĆ PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE.

Etap 1 REKRUTACJA, DORADZTWO I SZKOLENIA:

SZKOLENIA MAJĄ NA CELU PRZYGOTOWYWANIE GRUP ZAŁOŻYCIELSKICH ( GRUPA DOCELOWA NR 2)

Każdy kandydat kwalifikujący się do objęcia wsparciem w projekcie (otrzymania dotacji) składa w procesie rekrutacji formularz rekrutacyjny osobowy. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne wnioskujące o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, osoby prawne wnioskujące o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego) składa formularz rekrutacyjny planowanej działalności (w jednym egzemplarzu na grupę inicjatywną).

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

  •  osoby fizyczne planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego;
  •  osoby prawne planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego osób prawnych.

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla:

a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instrumentach rynku pracy – wyłącznie III profil pomocy

lub

b) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

lub

c) na osobę o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji uczestników na szkolenia i doradztwo –POBIERZ
2. Formularz rekrutacyjny osobowy – POBIERZ    POBIERZ PLIK EDYTOWALNY
3. Formularz rekrutacyjny planowanej działalności – POBIERZ    POBIERZ PLIK EDYTOWALNY
4. Umowa uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
6. RODO – oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowychPOBIERZ
Wcześniejsze oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można znaleźć w ARCHIWUM.
7. Karta_oceny_formalnej- rekrutacja ścieżka dotacyjna – POBIERZ

Etap 2 NABÓR WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej udziela bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Warunkiem udziału w rundzie dotacyjnej  jest ukończenie bloku szkoleniowo- doradczego skierowanego do osób fizycznych planowanych (więcej informacji TUTAJ) do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym (nowoutworzonym, przekształconym PES w PS, istniejącym PS).

NABÓR IV

Regulamin Przyznawania Dotacji

Pobierz tutaj

Poniżej przedstawiamy zestawienie dokumentów do naboru na wsparcie finansowe:

 

Zal 1 Wniosek-o-dotacje

Zal 2a Biznesplan-dla-nowopowsstających -PS

Zal 2b Biznesplan-dla-istniejacych-PS

Zal 3 Harmonogram-rzeczowo-finansowy

Zal 4 Zestawienie-aktywow-trwalych-planowanych-do-zakupu

Zal 5 Oświadczenie-o-kwalifikowalności-podatku-VAT

Zal 6a Oświadczenie-osoba-fizyczna

Zal 6b Oświadczenie-osoba-prawna

Zal 6c Oświadczenie-osoba-prawna-PS

Zal 6d Ośawiadczenie-osoba-prawna-przekszalcenie

Zal 7 Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis

Zal 8 Oświadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis

Zal 9 Oświadczenie-nieotrzymanie-deminimis

Zal 10 Oświadczenie osoby która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Zal 11 Karta-oceny-formalnej

Zal 12 Karta-oceny-merytorycznej-biznesplanu

Zal 13 Umowa-o-przyznanie-dotacji

Zal 14 Wykaz-działalności-wykluczonych-z-możliwości-uzyskania-dofinansowania

NABÓR II – III

Dokumenty znajdują się w ARCHIWUM.

NABÓR I

Dokumenty znajdują się w ARCHIWUM.

Etap 3 ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

Po uzyskaniu pozytywnej oceny złożonego biznes planu, Wnioskodawca będzie proszony o dostarczenie aktualnych dokumentów, stanowiących załączniki do umowy o dofinansowanie.

Na etapie podpisywania umowy na dofinansowanie utworzonego miejsca pracy, Wnioskodawca dostarcza również aktualne dokumenty poświadczające kwalifikowalność osób zatrudnianych na stanowiskach pracy, na utworzenie których przyznano dofinansowanie (zaświadczenie o III profilu osoby bezrobotnej, lub dokument poświadczający kwalifikowalność kandydata z tytułu innych przesłanek).

Załączniki do umowy o dofinansowanie (do pobrania):

Załącznik 1 – Aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie przedsiębiorstwa społecznego (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego);

Załącznik 2 – Statut przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik 3 – Dokumenty poświadczające nadanie przedsiębiorstwu społecznemu numeru REGON oraz NIP;

Załącznik 4 – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków;

Załącznik 5 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat;

Załącznik 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

Załącznik 7 – Formularz identyfikacji finansowej/umowa z bankiem dotycząca rachunku bankowego przedsiębiorstwa społecznego;

Załącznik 8 – Ostateczna wersja Biznesplanu wraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zmienione np. w wyniku oceny przez KOW lub wprowadzenia zmian do harmonogramu, wynikających z przedłużającej się procedury rejestracyjnej w KRS)

Załącznik 9 – Kopie dokumentów, który są podstawą zatrudnienia Beneficjenta pomocy w przedsiębiorstwie społecznym.

Załącznik 10 – Zabezpieczenie wykonania niniejszej Umowy (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową)

Załącznik 11 – Wzór Sprawozdania z wydatkowania dotacji

Załącznik 12 – Oświaczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik 13 – Umowa o przyznanie dotacji

Skip to content