Grupa docelowa nr 7

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA PRZEDSTAWICIELI SEKTORA PUBLICZNEGO, KTÓRE CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIACH  ANIMACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU
„ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ” W SUBREGIONIE ŁOMŻYŃSKIM

Podczas spotkań zostanie podjęta tematyka dotycząca: zwiększenia udziału PES na rynku, zwiększenia roli PES w realizacji usług społecznych poprzez wykorzystanie mechanizmów zlecania usług w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego, stosowanie klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, wzmocnienia współpracy pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi i PES.


Dokumenty do pobrania:
  1. Formularz zgłoszenionwy instytucji POBIERZ
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie POBIERZ
  3. Umowa POBIERZ
  4. RODO Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych POBIERZ
    Wcześniejsze oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można znaleźć w ARCHIWUM.
  5. Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej wydelegowanej przez podmiot do uczestnictwa w projekcie POBIERZ
Skip to content