Ogłoszenie rekrutacyjne Grupa Docelowa 2

Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
13 lipca 2017
Bezzwrotne dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
12 grudnia 2017

Zapraszamy do udziału w ścieżce szkoleniowo- doradczej skierowanej do osób, które chcą aplikować  o dotacje na założenie bądź przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego w ramach projektu OWES. W ramach tej formy wsparcia możliwe jest utworzenie miejsc pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym, utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej  przekształconym w przedsiębiorstwo społeczne w trakcie realizacji projektu.

 

Termin naboru: od 23.10.2017 r. do wyczerpania limitu miejsc.

 

ETAP PIERWSZY

Pierwszym etapem uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej jest skorzystanie z bloku szkoleniowo – doradczego osób, które planowane są do zatrudnienia w ramach dofinansowania miejsca pracy w projekcie.

Szkolenia grupowe- 40 godzin/osobę

Doradztwo zawodowe- 3 godziny/ osobę

Doradztwo indywidualne- 8 godzin/ osobę

ETAP DRUGI

Kolejnym etapem, po zakończeniu bloku szkoleniowo- doradczego, jest uczestnictwo w ogłoszonej rundzie dotacyjnej, w ramach której grupa inicjatywna składa wniosek o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami. Warunkiem udziału w drugim etapie jest ukończenie bloku szkoleniowo- doradczego skierowanego do osób fizycznych planowanych (ETAP I) do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym (nowoutworzonym, przekształconym PES w PS, istniejącym PS).

 

O  otrzymanie dotacji mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego spełniające kryteria otrzymania dotacji
 • osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne) na nowoutworzone miejsca pracy dla osoby zatrudnionej spełniającej kryteria otrzymania dotacji.
 • podmioty ekonomii społecznej, które w ramach projektu przekształcą się w przedsiębiorstwa społecznej
 • przedsiębiorstwa społeczne na nowoutworzone miejsce pracy dla osoby spełniającej kryteria otrzymania dotacji.

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy na :

 • osobę bezrobotną, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy

lub

 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

lub

 • na osobę o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

– mieszkające na terenie Subregionu Łomżyńskiego obejmującego powiaty: Miasto Łomża, łomżyński, grajewski, wysoko- mazowiecki, kolneński, zambrowski.

UWAGA! Z dotacji udzielanych przez OWES korzystać mogą bezrobotni, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 poz. 149, z późn. zm.) oraz osoby zakwalifikowane do wsparcia z tytułu innych przesłanek niż bezrobocie wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego (w tym przypadku nie ma znaczenia profil osoby bezrobotnej).

W ramach projektu OWES – ścieżki dotyczącej powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych  przewidujemy:

 

 1. Wsparcie doradczo – szkoleniowe:
  1. Spotkania z doradcą zawodowym
  2. Doradztwo indywidualne w zakresie pisania biznesplanu
  3. Szkolenia z zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznegoWarunkiem ukończenia programu szkoleniowo-doradczego, a tym samym możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe jest udział w co najmniej 80 % zajęć.
 2. Wsparcie finansowe:
  1. Dotacja – jednorazowa bezzwrotna pomoc finansowa dla przedsiębiorstwa społecznego na założenie i jego działalność, na zatrudnienie uczestnika projektu do przedsiębiorstwa społecznego. Zgodnie z założeniami Projektu przewidziano wsparcie w wysokości maksymalnie 20 000,00 zł na każdą nowozatrudnioną w przedsiębiorstwie osobę spełniającą kryteria otrzymania dotacji- zgodnie z zasadami regulaminu przyznawania dotacji.
  2. Podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla przedsiębiorstwa społecznego w maksymalnej wysokości 1000 zł/miesiąc/osobę przez okres 6 miesięcy.
  3. Przedłużone wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w maksymalnej wysokości 900 zł/miesiąc/osobę przez okres kolejnych 6 miesięcy.
  4. Dodatkowo dla każdego przedsiębiorstwa społecznego przewidziano specjalistyczne doradztwo biznesowe, wsparcie prawne, marketingowe, księgowe, z zakresu zarządzania kapitałem osobowym, finansowe przez okres uczestnictwa w projekcie  przewidziano wsparcie księgowe oraz wsparcie doradcze (opieka doradcy biznesowego) przez okres pierwszych 12 miesięcy działalności.
  5. Osoby zatrudnione dzięki dotacjom w ramach nowotworzonego przedsiębiorstwa społecznego bądź podmiotu ekonomii społecznej przekształconego w przedsiębiorstwo społeczne będą mogły skorzystać z kursów zawodowych, szkoleń zaawansowanych z prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz wizyt studyjnych.

 

Każdy kandydat kwalifikujący się do objęcia wsparciem w projekcie (otrzymania dotacji) składa w procesie rekrutacji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OSOBY FIZYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne wnioskujące o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, osoby prawne wnioskujące o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego) składa FORMULARZ REKRUTACYJNY POMYSŁU BIZNESOWEGO (w jednym egzemplarzu na grupę inicjatywną) wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi status kandydata (np. zaświadczenie z Urzędu Pracy) oraz status podmiotu ( np. KRS) wskazanymi w formularzu rekrutacyjnym pomysłu biznesowego oraz formularzu zgłoszeniowym osoby fizycznej.

Kliknij aby przejść do wymaganych dokumentów

 

Skip to content