Rusza nabór 2 na dotacje dla przedsiębiorstw społecznych

O działaniach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży
1 lutego 2018
Posłanka Bernadeta Krynicka zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie odnośnie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich!
6 marca 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w ścieżce szkoleniowo- doradczej skierowanej do osób, które chcą aplikować o dotacje na założenie bądź też przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego w ramach OWES. W ramach tej formy wsparcia możliwe jest utworzenie miejsc pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym, utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej przekształconym w przedsiębiorstwo społeczne w trakcie realizacji projektu.

TERMIN NABORU : od 26.02.2018r. do wyczerpania limitu miejsc.

ETAP PIERWSZY

Blok szkoleniowo-doradczy dla osób, które planowane są do zatrudnienia w ramach dofinansowania miejsca pracy w projekcie.

  • Szkolenie grupowe obejmuje  40h/os. ( szkolenie z zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Warunkiem ukończenia programu szkoleniowo- doradczego, a tym samym możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe jest udział w co najmniej 80% zajęć).
  • Doradztwo zawodowe obejmuje 3h/os.
  • Doradztwo indywidualne obejmuje 8h/os.

ETAP DRUGI

Po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego następuje uczestnictwo w ogłoszonej rundzie dotacyjnej, w ramach której grupa inicjatywna zobowiązana jest do złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem oraz wymaganymi załącznikami. Warunkiem udziału w drugim etapie jest ukończenie bloku szkoleniowo- doradczego skierowanego do osób fizycznych planowanych (ETAP PIERWSZY) do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym (nowoutworzonym lub przekształconym PES bądź też istniejącym PS).

O otrzymanie dotacji mogą ubiegać się:

  • os. fizyczne planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego spełniające kryteria otrzymania dotacji
  • os. prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne) na nowoutworzone miejsca pracy dla osoby zatrudnionej spełniającej kryteria otrzymania dotacji
  • podmioty ekonomii społecznej, które w ramach projektu przekształcają się w przedsiębiorstwa społecznej
  • przedsiębiorstwa społeczne na nowoutworzone miejsce pracy dla osoby spełniającej kryteria otrzymania dotacji

 

Wsparcie finansowe przyznawane jest na stworzenie miejsca pracy na :

  • os. bezrobotną, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy

LUB

  • os., o których mowa w art. 1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym

LUB

  • na os. o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ( zamieszkujące terenu Subregionu Łomżyńskiego obejmującego powiaty: Miasto Łomża, łomżyński, grajewski, wysokomazowiecki, kolneński, zambrowski

Z dotacji udzielanych przez OWES korzystać mogą bezrobotni, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy )Dz.U. z 2015 poz. 149, z póź zm.) oraz osoby zakwalifikowane do wsparcia z tytułu innych przesłanek niż bezrobocie wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego ( w tym przypadku nie ma znaczenia profil osoby bezrobotnej).

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie finansowe w kwocie do 20 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę ( tj. osoby korzystające z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, które zostały zakwalifikowane do III profilu przez PUP oraz osoby niepełnosprawne), a także wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w wysokości 1000zł w pierwszych 6 miesiącach oraz do 900 zł w kolejnych 6 miesiącach działalności.

Każdy kandydat, który zainteresowany jest do objęcia wsparciem w projekcie- otrzymania decyzji zobowiązany jest do złożenia w procesie rekrutacji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OS. FIZYCZNEJ W RAMACH PROJEKTY OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

+

Każda grupa inicjatywna (os. fizyczne wnioskujące o utworzenie PS, os. prawne wnioskujące o utworzenie PS) składa FORMULARZ REKRUTACYJNY POMYSŁU BIZNESOWEGO wraz z dokumentacją potwierdzającą status kandydata oraz status podmiotu ( np. KRS).

Dokumenty są dostępne na stronie https://przedsiebiorczalomza.pl/rekrutacja/grupa-docelowa-nr-2/

LUB w biurze projektu przy ul. Polowe 45 (parter)

Tel. 794000782

Mail: przedsiebiorczalomza@gmail.com

lomza.sekretariat@gmail.com,

Skip to content