Posłanka Bernadeta Krynicka zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie odnośnie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich!

Rusza nabór 2 na dotacje dla przedsiębiorstw społecznych
23 lutego 2018
Narodowy Instytut Wolności – nowe życie organizacji pozarządowych
6 marca 2018

Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Program FIO), planowany jako trzyletnie przedsięwzięcie, powstał w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Jego funkcjonowanie ma charakter komplementarny w stosunku do już istniejących rozwiązań i praktyk w tym zakresie. W odniesieniu do celów, priorytetów oraz kierunków działań Program FIO jest zgodny z Programem Działania Rządu „Solidarne Państwo”.

 

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa – reprezentantów środowiska:

  • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej UoDPPioW;
  • osób prawnych i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
    i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielni socjalnych;
  • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1463) , które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

oraz wszystkich zainteresowanych, na spotkanie informacyjne dotyczące zasad realizacji programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku. 

 

Spotkanie poświęcone FIO odbędzie się 10 marca br. w Parku Przemysłowym w Łomży,
ul. Sikorskiego 166, o godzinie 14:00.  Weźmie w nim udział m.in. przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego- Pan Piotr Krygiel oraz gość specjalny Pan Paweł Backiel– Prezes Zarządu Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
w Białymstoku.

Skip to content