Integracja III sektora i podmiotów ekonomii społecznej z Subregionu Łomżyńskiego

Subregion łomżyński liderem w sferze ekonomii społecznej
19 czerwca 2018
Ekonomia społeczna – sznasa dla gmin i osób wykluczonych [wywiad z Tomaszem Wróblewskim]
21 czerwca 2018

W dniach 15 – 16 czerwca odbyła się Gala Ekonomii Społecznej oraz Konferencja pt. Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenie eksperckie dla przedstawicieli NGO. Organizatorem wydarzenia jest Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

Nowe miejsca pracy

Kulminacją konferencji było wręczenie dla przedsiębiorstw społecznych czeków dotacyjnych. Czeki zostały wręczone przez zarząd Stowarzyszenia Europartner (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) - Pawła Backiela i Krzysztofa Mnicha dla czterech pomiotów: Spółdzielnia socjalna Łomżanka, Fundacja Zdrowa Żywność, Fundacja „L” i Spółdzielnia socjalna Concordia. Dzięki działaniu OWES - u zostanie stworzonych 17 nowych miejsc pracy w tym 15 w Łomży. Obecnie trwa 3 nabór na założenie nowych przedsiębiorstw społecznych (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, spółek non – profit).

Chcemy, aby podmioty rozwijały się gospodarczo dlatego oferujemy całą paletę pomocy dla podmiotów ekonomii społecznej np. doradztwo prawne, księgowe, osobowe, marketingowe i finansowe dlatego zachęcam do skorzystania z naszej oferty – Paweł Backiel.

Widzimy w ekonomii społecznej szansę dla wspólnot lokalnych poprzez zagospodarowanie obszarów, które wymagają interwencji np. szeroko pojęte usługi społeczne – podkreśla Krzysztof Mnich (prezes Europartnera). Mam tutaj na myśli przedsiębiorstwa społeczne, które mogą zaspokoić potrzeby związane z pomocą społeczną np. opiekunki osób starszych.

Aktywny samorząd

Ekonomia społeczna powinna być integralną częścią funkcjonowania jednostek samorządowych. Doskonałym przykładem samorządowca, który rozumie potrzebę pomocy osobom wykluczonym społecznym jest wójt Piątnicy Krzysztof Kozicki, który odebrał podziękowanie za wsparcie działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

Będąc starostą łomżyńskim, w okresie gdy było duże bezrobocie dołożyłem wszelkich starań żeby te narzędzia, które daje ekonomia społeczna wdrożyć w działanie samorządu. Postanowiłem z tego skorzystać, zrobiliśmy pierwsze projekty. Pierwszy projekt partnerski z Gminą Byczyna. Już w 2007 r. był to projekt przede wszystkim szkoleniowy, żeby przygotować kadrę, żeby zainteresować ludzi ekonomią społeczną i w 2009 r. Urząd Marszałkowski ogłosił pierwsze konkursy na powstanie spółdzielni socjalnych. Zrobiliśmy projekty, pozyskaliśmy znaczące środki i tak zaczęły powstawać u nas pierwsze spółdzielnie socjalne. Dodam, że woj. podlaskim w pewnym momencie było 12 spółdzielni socjalnych, z czego 11 było w Łomży i okolicach.

Również miasto Łomża jest zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez wynajem lokali na preferencyjnych warunkach dla spółdzielni socjalnych i zlecaniu usług dla podmiotów ekonomii społecznej. Usługi cateringowe dla Centrum Integracji Społecznej realizuje Spółdzielnia socjalna Poezja Smaku, a w Spółdzielni socjalnej Alexis jest prowadzona grupa krawiecka celem nauki zawodu dla osób wykluczonych społecznie (długotrwałe bezrobocie).

Poprzez tworzenie przedsiębiorstw społecznych można wpływać na rozwój gospodarki naszego miasta. Ekonomia społeczna pozwala osobom wykluczonym wrócić na rynek pracy, usamodzielnić się. Dodatkowo mogą one realizować swoje pomysły na życie i rozwijać się w każdym aspekcie. Widzimy też, że są ogromne środki na aktywizację osób, które chcą tworzyć spółdzielnie socjalne. Budujące jest to, że w mieście Łomża są osoby, które podejmują się takich inicjatyw, Takim przykładem jest spółdzielnia socjalna "Łomżanka" – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski

Integracja III sektora NGO

Celem konferencji była chęć podniesienia umiejętności i wiedzy dla organizacji pozarządowych. Gościem specjalnym był zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności Piotr Krygiel, który omówił zasady przyznawania dotacji konkursu FIO; obecnie konkurs FIO kierowany jest do organizacji z mniejszych miast i do organizacji pozarządowych, które nie otrzymały środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Warto podkreślić, że współpraca Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z organizacjami pozarządowymi przyniosła pierwsze efekty dwa projekty FIO trafiły do Łomży; wartość projektów to około 400 tysięcy złotych.

Magdalena Kamińska (OWES) zachęcamy organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty uprawione do współpracy z OWES – em . Chcemy pomagać organizacjom pozarządowym w aplikowaniu o środki finansowe z różnych konkursów i programów. Mamy przewidziane szkolenia i konkretne działania, które mają budować umiejętności organizacji - Szkoła Liderów Społecznych.

Ponadto dyrektor podkreślił, że jeszcze jeden konkurs FIO będzie ogłoszony w tym roku; dodatkowo Instytut planuje uruchomić trzy nowe programy dla organizacji pozarządowych.

Pierwszy - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, zakłada kilka priorytetów wsparcia, najważniejszy to działalność misyjna organizacji oraz ich rozwój instytucjonalny, a także rozwój mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, obywatelskich thing-tanków. Drugi to Korpus Solidarności, czyli program wsparcia wolontariatu. Trzeci – Program Wsparcia Organizacji Harcerskich.

Uczestnik Gali Ekonomii Społecznej i konferencji przedstawiciel Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej – Marcin Pieńkowski. Uważam, że działania podjęte przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzą do integracji III sektora w Subregionie Łomżyńskim. Mam nadzieje, że będzie to miało przełożenie na konkretne wydarzenia bo jest wiele obszarów społecznych do zagospodarowania np. osoby z niepełnosprawnością czy seniorzy.

Co dalej?

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie realizował kolejne działania, które są przewidziane w projekcie Rozwój Ekonomii Społecznej. Należą do nich wizyty studyjne, które będą miały za zadanie pre­zen­ta­cję róż­no­rod­nych form pro­wa­dze­nia przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej: or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych w tym pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, spół­dziel­ni so­cjal­nych, zakładów ak­tyw­no­ści za­wo­do­wej i innych. Dodatkowo chcemy zapoznawać się z kom­plek­so­wym systemem roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów spo­łecz­nych na  przy­kła­dzie działań: spół­dziel­ni socjalnych oraz poznać mo­de­lo­we roz­wią­zania w obszarze part­ner­stwa or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych z sa­mo­rzą­dem oraz part­ner­stwa trój­sek­to­ro­we­go (NGO, JST oraz biznesu).

Ponadto Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie organizował Targi Ekonomii Społecznej dlatego zachęcamy organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne do zgłaszania się do biura OWES.

Również cały czas kierujemy działania do fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych. Osoby, które zgłaszają się do nas mogą zawiązać tzw. grupy inicjatywne celem pozyskania środków finansowych. Podkreślę, że udzielamy wsparcia finansowego w kwocie do 20 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego do wysokości 1000 zł w pierwszych 6 miesiącach funkcjonowania oraz do 900 zł w kolejnych 6 miesiącach działalności – podkreślił Tomasz Wróblewski przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

Skip to content