Ruszył 4 nabór na założenie przedsiębiorstwa społecznego!

Subregion Łomżyński liderem w sferze ekonomii społecznej
2 lipca 2018
Wyniki 3 naboru 14.06.2018 – 25.06.2018 na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych – LISTA RANKINGOWA
30 lipca 2018

Ruszył czwarty już nabór na o dotację na założenie bądź przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego w ramach programu realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Rozwój ekonomii społecznej”. Dokumenty można aplikować do biura projektu przy ul. Polowa 45. Wsparcie otrzyma 20 osób.

– Ta forma wsparcia daje możliwość utworzenia miejsc pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym, utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej przekształconym w przedsiębiorstwo społeczne w trakcie realizacji projektu – tłumaczy Tomasz Wróblewski, kierownik biura Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej, osób długotrwale bezrobotnych, które zostały zakwalifikowane do III profilu przez PUP oraz osób niepełnosprawnych. Każdy z uczestników otrzyma wsparcie do 20 tys. zł oraz wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w wysokości 1000 zł w pierwszych 6 miesiącach i do 900 zł w kolejnych 6 miesiącach działalności.

Osoby fizyczne bądź grupy inicjatywne zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.przedsiebiorczalomza.pl/rekrutacja/grupa-docelowa-nr-2/, a następnie złożyć go w biurze projektu przy ul. Polowej 45 (parter).

ETAP PIERWSZY:

Blok szkoleniowo-doradczy dla osób, które planowane są do zatrudnienia w ramach dofinansowania miejsca pracy w projekcie.

– Szkolenie grupowe obejmuje  40h/os. (szkolenie z zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Warunkiem ukończenia programu szkoleniowo- doradczego, a tym samym możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe jest udział w co najmniej 80% zajęć).

– Doradztwo zawodowe obejmuje 3h/os.

– Doradztwo indywidualne obejmuje 8h/os.

ETAP DRUGI:

Po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego następuje uczestnictwo w ogłoszonej rundzie dotacyjnej, w ramach której grupa inicjatywna zobowiązana jest do złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem oraz wymaganymi załącznikami. Warunkiem udziału w drugim etapie jest ukończenie bloku szkoleniowo- doradczego skierowanego do osób fizycznych planowanych (ETAP PIERWSZY) do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym (nowoutworzonym lub przekształconym PES bądź też istniejącym PS).

Koto może ubiegać się o dotację?

– osoby fizyczne planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego spełniające kryteria otrzymania dotacji

– osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne) na nowoutworzone miejsca pracy dla osoby zatrudnionej spełniającej kryteria otrzymania dotacji

– podmioty ekonomii społecznej, które w ramach projektu przekształcają się w przedsiębiorstwa społecznej

– przedsiębiorstwa społeczne na nowoutworzone miejsce pracy dla osoby spełniającej kryteria otrzymania dotacji

Wsparcie finansowe przyznawane jest na stworzenie miejsca pracy na :

– osobę bezrobotną, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy; osobę o których mowa w art. 1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym oraz na osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (zamieszkujące terenu subregionu łomżyńskiego: Miasto Łomża i powiaty: łomżyński, grajewski, wysokomazowiecki, kolneński, zambrowski)

Z dotacji udzielanych przez OWES korzystać mogą bezrobotni, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy )Dz.U. z 2015 poz. 149, z póź zm.) oraz osoby zakwalifikowane do wsparcia z tytułu innych przesłanek niż bezrobocie wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego ( w tym przypadku nie ma znaczenia profil osoby bezrobotnej).

Źródło: link

Skip to content