UWAGA! RUSZA IV NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY

Wsparcie pomostowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII- Poprawa spójności społecznej
11 sierpnia 2018
Wyniki 4 naboru 13-22.08.2018 na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
27 września 2018

Termin aplikowania: od 13.08.2018 – 22.08.2018 r.

1. Komplet dokumentów należy złożyć:

· w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki )

· w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo finansowy,

· Kserokopia certyfikatu ukończenia szkolenia,

2. Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI ) osobiście w Biurze Projektu OWES pod adresem Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Polowa 45, parter, 18-400 Łomża, w godzinach jego funkcjonowania (od 8 do 16) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura OWES).

3. Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Rozwój ekonomii społecznej”– rekrutacja/nabór” w zależności od numeru ogłoszonego naboru wraz z danymi wnioskodawcy (imię nazwisko, adres zamieszkania).

4. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną –BP zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania.

W IV naborze obowiązują NOWE WZORY wniosków i biznes planów oraz nowy Regulamin Przyznawania Dotacji – aktualna dokumentacja do IV rundy dotacyjnej znajdują się na stronie: https://przedsiebiorczalomza.pl/rekrutacja/grupa-docelowa-nr-2/

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji znajdują się w „Regulaminie Przyznawania Dotacji w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

WAŻNA INFORMACJA: Przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji i wypłaty środków bezzwrotnego wsparcia finansowego, konieczne jest ponowne potwierdzenie statusu na rynku pracy członków grupy inicjatywnej, ubiegających się o dotację.

Oznacza to, konieczność ponownego złożenia w OWES, w dniu podpisywania umowy dotacji, zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy przez osoby zakwalifikowane do projektu z tytułu bezrobocia, w tym zakwalifikowania do III profilu.

Skip to content