Nowe przedsiębiorstwa społeczne z dotacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży!

Wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych – informacja
31 października 2018
OGŁOSZENIE V NABORU WNIOSKÓW
6 grudnia 2018

Rozmowa z Tomaszem Wróblewski (kierownikiem biura OWES-u w Łomży)

Za nami kolejna runda dotacji OWES-u w Łomży. Ile powstanie przedsiębiorstw społecznych?
Tomasz Wróblewski: – Tak, zgadza się. Kolejne podmioty dostaną środki finansowe na rozpoczęcie lub przekształcenie organizacji pozarządowych w przedsiębiorstwa społeczne; obecnie jesteśmy w trakcie podpisywania 4 umów na dotacje oraz rozpoczęliśmy procedurę przyznania środków pomostowych, które są przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności (ZUS, opłata za energię, wynajem lokalu itp.). Trzy podmioty ekonomii społecznej będą miały siedzibę w Łomży: Fundacja Dr Otis, Naturall sp. z o.o. non-profit, Fundacja Ja i Ty, natomiast Fundacja Dwa Serca będzie prowadziła Dom Opieki Społecznej w gminie Śniadowo.

Proszę przybliżyć zakres działalności gospodarczej. Czym nowe przedsiębiorstwa społeczne będą się zajmować?

– Tak jak już wspomniałem, Fundacja Dwa Serca będzie prowadziła Dom Opieki Społecznej dla osób podeszłym wieku i niesamodzielnych; tutaj należy podkreślić, że podmiot posiada w gminie Śniadowo budynek, który będzie zaadaptowany do potrzeb seniorów. Ponadto przedsiębiorstwo społeczne chce swoją działalność rozszerzyć o usługi cateringowe dla zewnętrznych odbiorców. To pozwoli na zwiększenie przychodowości podmiotu ekonomii społecznej, a tym sam przyczyni się do utrzymania miejsc pracy.

To mamy jeden podmiot a kolejne przedsiębiorstwa społeczne…

– Chciałbym podkreślić, że przyznajemy środki na rozszerzenie działalności, doskonałym przykładem jest Fundacja Dr Otis, której prezesem jest Robert Zwierzyński. Obecnie Fundacja Dr Otis prowadzi działalność edukacyjną tj. Przedszkole Niepubliczne „NUTKA” w Łomży oraz Szkołę Podstawową Specjalną dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży. Środki finansowe przyznane przez OWES w Łomży będą wykorzystane na utworzenie nowych miejsc dla dzieci w istniejącym przedszkolu. Kolejnym podmiotem ekonomii społecznej będzie Fundacja Ja i Ty, którą będzie kierować pani Katarzyna Kuklińska. W ramach nowotworzonego przedsiębiorstwa społecznego fundacja będzie prowadzić społeczny ośrodek kultury, gier i rozrywki, miejsca dostępnego, przyjaznego i otwartego na potrzeby odbiorców a w szczególności osób niepełnosprawnych. Ostatnim podmiotem ekonomii społecznej, który dostanie dofinansowanie jest Naturall sp. z o.o. non-profit. Celem działalności jest otwarcie sklepu zielarsko-medycznego, promowanie zdrowego trybu życia i medycyny tradycyjnej opartej na ziołolecznictwie i suplementach diety, również wykorzystanie naturalnych produktów.

Stosunkowo najmniej znaną formą działań społecznych jest możliwość prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w celach społecznych. Czy mógłby Pan przybliżyć formę prawną sp. z o.o. non -profit?

– Oczywiście. Pokrótce: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zakładane przez osoby fizyczne i prawne, w tym przez fundacje i stowarzyszenia. W przypadku spółki mówimy o koncentracji kapitału, natomiast w spółdzielniach socjalnych jest to zrzeszenie osób, które posiada równy głos.

Podkreślę, że spółka z o.o. non-profit jako podmiot ekonomii społecznej: nie może działać w celu osiągnięcia zysku, całość dochodu ma przeznaczyć na realizację celów statutowych, nie może przeznaczać zysku do podziału między swoich udziałowców i pracowników.

Osoby lub organizacje pozarządowe zainteresowane powołaniem spółki z.o.o. non-profit zapraszam do biura OWES-u w Łomży celem szczegółowego omówienie tej formy prawnej.

Dajecie środki finansowe i to by było na tyle?

– Zdecydowanie nie. Zakres działalności OWES–u jest szeroki. To nie tylko wydanie dotacji dla przedsiębiorstw społecznych. Katalog usług rozpoczyna się od analizy rynku, czy dane przedsięwzięcie ma szanse na zaistnienie, dalej są szkolenia dla uczestników i pomoc doradcy biznesowego. Jak już podmiot ekonomii przejdzie ścieżkę dotacyjną, dostaje pomoc prawną, kadrową i marketingową. Również pomagamy przy preferencyjnych pożyczkach, które mogą uzyskać podmioty ekonomii społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały 3 przedsiębiorstwa społeczne, kolejne podmioty są w tracie aplikowania.

Rozumiem, że zakres nie tylko kończy się na kwestiach finansowych, ale ważny jest aspekt społeczny?

– Wartość dodana przedsiębiorstwa społecznego to wymiar społeczny, to budowanie tkanki społecznej danej wspólnoty lokalnej. Doskonałym przykładem jest spółdzielnia socjalna Alexis prowadząca dwa projekty społeczne, które zostały dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Warty uwagi jest projekt pn. 100 Niepodległości – flaga, który został opracowany z pomocą doradców Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Spółdzielnia socjalna Alexis uszyje flagę, która będzie w eksponowana 11 listopada na Starym Rynku.

Zachęcam organizacje pozarządowe do korzystania z usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Polowa 45 (parter), 18-400 Łomża, tel. 794 000 782.

Źródło: LINK

Skip to content