OGŁOSZENIE V NABORU WNIOSKÓW

Nowe przedsiębiorstwa społeczne z dotacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży!
5 listopada 2018
Kolejne przedsiębiorstwo społeczne w Łomży
16 stycznia 2019

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH!!!

Termin aplikowania: od 10.12.2018 r – 21.12.2018

  1. Komplet dokumentów należy złożyć:
  • w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki)
  • w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo finansowy,
  • Kserokopia certyfikatu ukończenia szkolenia,
  1. Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI ) osobiście w Biurze Projektu OWES pod adresem Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Polowa 45, parter, 18-400 Łomża, w godzinach jego funkcjonowania (od 8 do 16) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura OWES).
  2. Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Rozwój ekonomii społecznej”– nabór V” wraz z danymi wnioskodawcy (imię nazwisko).
  3. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną –BP zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania.

W V naborze obowiązują NOWY REGULAMIN Przyznawania Dotacji – aktualna dokumentacja do V rundy dotacyjnej znajdują się na stronie: LINK TUTAJ

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji znajdują się w „Regulaminie Przyznawania Dotacji w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

WAŻNA INFORMACJA: Przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji i wypłaty środków bezzwrotnego wsparcia finansowego, konieczne jest ponowne potwierdzenie statusu na rynku pracy członków grupy inicjatywnej, ubiegających się o dotację.

Oznacza to, konieczność ponownego złożenia w OWES, w dniu podpisywania umowy dotacji, zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy przez osoby zakwalifikowane do projektu z tytułu bezrobocia o zakwalifikowaniu uczestnika projektu do III profilu.

Skip to content