OGŁOSZENIE VIII NABORU WNIOSKÓW

Wsparcie OWES – u w rozwoju Fundacji JA i TY
24 kwietnia 2019
WYNIKI VII NABORU WNIOSKÓW
15 maja 2019

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH!!!

Termin aplikowania: od 10.05.2019 – 20.05.2019

1. Komplet dokumentów należy złożyć:

· w 2 egzemplarzach papierowych, (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI – wymagane załączniki)

· w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo finansowy,

· Kserokopia certyfikatu ukończenia szkolenia,

2. Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (Regulamin przyznania dotacji – patrz rozdział XI ) osobiście w Biurze Projektu OWES pod adresem Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Polowa 45, parter, 18-400 Łomża, w godzinach jego funkcjonowania (od 8 do 16) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura OWES).

3. Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Rozwój ekonomii społecznej”– nabór VIII”  wraz z danymi wnioskodawcy (imię nazwisko).

4. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną –BP zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania.

Aktualna dokumentacja dotacyjna znajduje się na stronie: TUTAJ

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji znajdują się w „Regulaminie Przyznawania Dotacji w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

WAŻNA INFORMACJA: Przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji i wypłaty środków bezzwrotnego wsparcia finansowego, konieczne jest ponowne potwierdzenie statusu na rynku pracy członków grupy inicjatywnej, ubiegających się o dotację.

Oznacza to, konieczność ponownego złożenia w OWES, w dniu podpisywania umowy dotacji, zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy przez osoby zakwalifikowane do projektu z tytułu bezrobocia o zakwalifikowaniu uczestnika projektu do III profilu.

Skip to content