Rusza II nabór do grupy dotacyjnej – Grupa Docelowa nr 2

Lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
1 grudnia 2021
UWAGA! Wydłużenie II naboru wniosków o udzielenie bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
1 września 2022

Szanowni Państwo,

Został wydłużony termin naboru do Grupy Docelowej 2 do 05.07.2022 do godziny 15:30

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji inwestycyjnej na utworzenie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym (PS) do udziału w projekcie ,,Rozwój Ekonomii Społecznej’’ o nr RPPD.07.03.00-20-0024/19 – Grupa Docelowa 2.

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych mieszkających na terenie subregionu łomżyńskiego (powiatów: m. Łomża, łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego i wysokomazowieckiego) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (patrz § 2 ust. 10 Regulaminu świadczenia usług OWES w subregionie łomżyńskim) jednocześnie spełniających warunki określone dla osób, o których mowa w definicji przedsiębiorstwa społecznego (patrz § 2 ust. 14 pkt. b Regulaminu świadczenia usług OWES w subregionie łomżyńskim).

Po pozytywnym przejściu etapu rekrutacji uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia oferujemy:

ETAP PIERWSZY 

  • Bezpłatne szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego
  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu

ETAP DRUGI

Po ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestnicy będą mogli starać się o dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne.

W ramach projektu zaplanowano przyznanie łącznie 61 dotacji w kwocie po 21 020,00 zł każda (w II naborze zostanie przyznanych 12 dotacji). Na jedno przedsiębiorstwo społeczne zostanie przyznane maksymalnie 5 dotacji na zatrudnienie 5 uczestników projektu. Po przyznaniu dotacji udzielane będzie wsparcie pomostowe w kwocie 1600,00 zł na osobę (na okres pierwszych 6 miesięcy) z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w kwocie 1300,00 zł na osobę.

Oprócz wsparcia finansowego zapewniamy wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług: wizyta studyjna, szkolenia zawodowe, szkolenia zaawansowane z prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi. Uzupełnione formularze rekrutacyjne:

1. Formularz osobowy wraz z załącznikami

2. Formularz rekrutacyjny – pomysł biznesowy – jeden wypełniany przez całą grupę inicjatywną

3. Zaświadczenie z ZUS

 należy dostarczyć do Biura Projektu lub przesłać pocztą (w tym przypadku liczy się data dostarczenia dokumentów a NIE data stempla pocztowego) na adres:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. Polowa 45 (parter)

18-400 Łomża

Termin naboru  trwa: od 25.05.2022 r. do 05.07.2022 r. do godz. 15.30. 

W dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze PS preferowane są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i (Działanie 7.1), a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v (Działanie 7.3). W związku z powyższym osoby, które skorzystały ze wsparcia z projektów w ramach PI 9i (Działanie 7.1) dodatkowo składają Oświadczenie dotyczące skorzystania z projektów w ramach PI 9i. W razie jakichkolwiek pytań czy też trudności dotyczących wypełnienia formularzy nasi Doradcy służą Państwu pomocą pod nr tel. 794 000 782.

Skip to content