UWAGA! Wydłużenie II naboru wniosków o udzielenie bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Rusza II nabór do grupy dotacyjnej – Grupa Docelowa nr 2
18 maja 2022
Lista rankingowa II naboru wniosków o udzielenie bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
27 września 2022

Uwaga!!! Został wydłużony termin rekrutacji do 19.09.2022 r.!!!

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Łomżyńskim ogłasza w okresie od 02.09.2022 r. do 19.09.2022 r. do godziny 15:00. nabór Wniosków o udzielenie bezzwrotnej dotacji oraz Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne. Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Rozwój Ekonomii Społecznej” o nr RPPD.07.03.00-20-0024/19. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W naborze mogą wziąć udział grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie w ramach Grupy Docelowej 2 oraz ukończyli zaplanowaną dla nich ścieżkę doradczo-szkoleniową.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące składanych dokumentów znajdują się w
„Regulaminie udzielania wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne”

Wnioskodawcy składają wniosek (o przyznanie dotacji oraz o udzielenie podstawowego  wsparcia pomostowego) wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Rozwój Ekonomii Społecznej – nabór wniosków o udzielenie dotacji i podstawowego wsparcia pomostowego” osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do Biura OWES) w Biurze Projektu OWES pod adresem:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ul. Polowa 45, parter

18-400 Łomża

Biuro otwarte jest w godz. od 08:00 do 16:00.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej – aplikujący zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania.

UWAGA! Wniosek o udzielenie dotacji oraz Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami składany przez grupę inicjatywną, podmiot ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwo społeczne musi zostać podpisany w miejscu do tego wskazanym. Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w dwóch oryginalnych wersjach papierowych. Do dokumentów w wersji papierowej należy dołączyć wersję elektroniczną:

  • Wniosku o udzielenie dotacji (załącznik nr 1 do Regulaminu),
  • Wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe (załącznik nr 16 do Regulaminu),
  • Biznesplanu (załącznik nr 2 do Regulaminu)
  • Harmonogramu rzeczowo-finansowy.

Wersje papierowe składanych dokumentów muszą być tożsame z wersją elektroniczną. Dokumenty należy wypełnić komputerowo. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. Płyta/inny nośnik danych z wersją elektroniczną powinna być opatrzona opisem zawierającym: nazwę grupy inicjatywnej, podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego oraz tytuł projektu: „Rozwój Ekonomii Społecznej”.

Skip to content