Oferta OWES

Z Subregionu Łomżyńskiego obejmującego powiaty: zambrowski, kolneński, m.Łomża, łomżyński, grajewski, wysokomazowiecki oferujemy bezpłatnie:
- szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia PES oraz doradztwo grupowe skierowane do osób fizycznych, które są zainteresowane założeniem i działalnością w podmiotach ekonomii społecznej w Subregionie Łomżyńskim
- szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenie PS, indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia Biznesplanu skierowane do grup założycielskich, gotowych utworzyć nowe PS oraz przeszkolone będą osoby, które mogą zostać zatrudnione w istniejących PS albo w PES przekształconych w PS w okresie realizacji Projektu
- doradztwo i przygotowanie podmiotów ekonomii społecznej do ekonomizowania działalności poprzez podjęcie działalności odpłatnej/nieodpłatnej pożytku publicznego, działalności gospodarczej lub przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne, pomoc w pozyskiwaniu dotacji i pożyczek
- bezzwrotne dotacje - środki finansowe w wysokości 21 020,00 zł/os. na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym
- wsparcie pomostowe – w formie finansowej (comiesięczne środki finansowe na utworzone miejsca pracy niezbędne do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania PS) oraz wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług - szkolenia „Od A do Z prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego”, wizyty studyjne oraz szkolenia zawodowe
- usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe) - wsparcie przedsiębiorstw społecznych specjalistycznymi usługami biznesowymi: prawnymi, marketingowymi, księgowymi, z zakresu zarządzania kapitałem osobowym, finansowymi, z zakresu zamówień publicznych
- promocję ekonomii społecznej oraz wsparcie w tworzeniu i rozwoju inicjatyw, projektów, partnerstw lokalnych ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej
- szkolenia skierowane do lokalnych liderów.
Skip to content