Animacja

Animacja, Według standardów OWES usługi animacji lokalnej mają służyć tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej w tym poprzez działania edukacyjne zachęcające nowe podmioty, osoby instytucje do angażowania się w różne formy działalności PES

  • Spotkania animacyjno – edukacyjne w szkołach – spotkania mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej.
    Spotkania organizowane w szkołach ze względu na inicjatywę i przedsiębiorczość osób młodych w zakresie wolontariatu i działań zmierzających do zakładania organizacji pozarządowych. Uświadomienie o istnieniu
    możliwości rozwoju zawodowego w obszarze ekonomii społecznej zwiększy świadomość i wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy i otworzy nowe możliwości.
  •  Spotkania Animacyjne w gminach – Animator OWES odbędzie spotkania w gminach w subregionie łomżyńskim z przedstawicielami PES i przedstawicielami sektora publicznego. Podczas spotkań zostanie podjęta tematyka dotycząca: zwiększenia udziału PES na rynku, zwiększenia roli PES w realizacji usług społecznych poprzez wykorzystanie mechanizmów zlecania usług w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego, stosowanie klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, wzmocnienia współpracy pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi i PES.
Skip to content