Dotacje

Dla nowych przedsiębiorstw – Dotacje udzielane Beneficjentom pomocy na nowoutworzone Przedsiębiorstwo Społeczne.

Ścieżka wsparcia obejmuje udział osób fizycznych osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20.04. 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wcześniej ukończyły szkolenia ogólne, doradztwo zawodowe i indywidualne w zakresie zakładania PS. Łącznie 45 dotacji wraz ze wsparciem pomostowym.

dla PES przekształcających się w PS-Wsparcie skierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej, które w trakcie realizacji projektu zadeklarują chęć ekonomizowania swojej działalności tzn. wyrażą chęć przekształcenia Podmiotu Ekonomii społecznej w Przedsiębiorstwo Społeczne Łącznie 70 dotacji wraz ze wsparciem pomostowym.

dla funkcjonujących PS– Wsparcie skierowane do istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, które w ramach projektu zadeklarują chęć utworzenia nowego stanowiska pracy. Planowana łączna liczba dotacji 18,  bez wsparcia pomostowego.

Skip to content