Szkolenia

  • Szkolenia ogólne dla uczestników Projektu chcących założyć i prowadzić Podmiot Ekonomii Społecznej – szkolenia maja na celu przygotowanie grup założycielskich nabędą wiedzę z zakresu- prawa pracy, znajomości ustaw, prawa podatkowego, księgowości, zarządzania organizacją. Planuje się przeprowadzenie Łączna liczba osób objętych wsparciem 440 osób.
  • Szkolenia Liderów -wsparcie skierowane do przedstawicieli PES/PS oraz przedstawicieli sektora prywatno – publicznego, które posiadają odpowiednie kompetencje i doświadczenie, a także motywację do działań na rzecz ekonomii społecznej w swoim środowisku lokalnym. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu nawiązania i rozwoju partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej. Planuje się 120 h szkoleń. Łączna liczba osób objętych wsparciem 30 osób.
  • Szkolenia z Ekonomizowania Podmiotu Ekonomii Społecznej- skierowane do PES i innych przedstawicieli innych podmiotów, które chcą ekonomizować swoją działalność- Uczestnicy Projektu nabędą wiedzę z zakresu ekonomizowania organizacji poprzez podjęcie i prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej. Planuje się 320 h szkoleń dla 119 osób.
Skip to content