Grupa docelowa nr 2

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZAŁOŻYĆ PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE.

Etap 1 – REKRUTACJA, DORADZTWO I SZKOLENIA:

SZKOLENIA MAJĄ NA CELU PRZYGOTOWYWANIE GRUP ZAŁOŻYCIELSKICH ( GRUPA DOCELOWA NR 2)

Każdy kandydat kwalifikujący się do objęcia wsparciem w projekcie (otrzymania dotacji) składa w procesie rekrutacji formularz rekrutacyjny osobowy. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne wnioskujące o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, osoby prawne wnioskujące o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego) składa formularz rekrutacyjny planowanej działalności (w jednym egzemplarzu na grupę inicjatywną).

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

  •  osoby fizyczne planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego;
  •  osoby prawne planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego osób prawnych.
Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla osób spełniających definicję :

osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265,
z późn. zm.);
ii) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
iii) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej
pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
iv) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
v) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878,
z późn. zm.);
vi) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.), tj.
• osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia
z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
• osoby uzależnione od alkoholu,
• osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
• osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy – bezrobotni pozostający w rejestrze powiatowego urzędu
pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,
z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych,
• osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji
ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
• uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej,
vii) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód
ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) wynosi nie więcej
niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;
viii) osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.:
• osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł,
• osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł;
ix) osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
x) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
xi) osoby ubogie pracujące, tj. osoby wykonujące pracę, za którą otrzymują
wynagrodzenie i które są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej na
podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów
dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy – wyłącznie III profil pomocy

lub

b) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

lub

c) na osobę o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji uczestników na szkolenia i doradztwo –POBIERZ
2. Formularz rekrutacyjny osobowy – POBIERZ
3. Formularz rekrutacyjny planowanej działalności – POBIERZ
4. Umowa uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – POBIERZ
6. RODO – oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowychPOBIERZ
7. Karta_oceny_formalnej- rekrutacja ścieżka dotacyjna – POBIERZ

Wcześniejsze oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można znaleźć w ARCHIWUM.

Etap 2 NABÓR WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej udziela bezzwrotnych dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Warunkiem udziału w rundzie dotacyjnej  jest ukończenie bloku szkoleniowo- doradczego skierowanego do osób fizycznych planowanych (więcej informacji TUTAJ) do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym (nowoutworzonym, przekształconym PES w PS, istniejącym PS).

NABÓR VI

Regulamin Przyznawania Dotacji

Pobierz tutaj

Poniżej przedstawiamy zestawienie dokumentów do naboru na wsparcie finansowe:

Zal_1_wniosek_o_dotacje

Zal_2a-Biznesplan-dla-nowopowsstających

Zal_2b-Biznesplan-dla-istniejacych-PS

Zal_3-Harmonogram-rzeczowo-finansowy

Zal_4_zestawienie_aktywow_trwalych_planowanyc_do_zakupu_o_wart_przekraczaja

Zal_5_OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

Zal_6a_oswiadczenie_osoba_fizyczna

Zal_6b_oswiadczenie_osoba_prawna

Zal_6c_oswiadczenie_osoba_prawna_ps

Zal_6d_osawiadczenie_osoba_prawna_przekszt

Zal_7_ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zal_8-Oświadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis

Zal_9_oswiadczenie_nieotrzymanie_deminimis-1

Zal_10_OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓRA ZOSTANIE ZATRUDNIONA NA NOWO UTWORZONYM STANOWISKU PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM

Zal_11_karta_oceny_formalnej

Zal_12_KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU

Zal_13 UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI

Zal_14_ Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania

NABÓR IV

Dokumenty znajdują się w ARCHIWUM.

NABÓR II – III

Dokumenty znajdują się w ARCHIWUM.

NABÓR I

Dokumenty znajdują się w ARCHIWUM.

Etap 3 ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

Po uzyskaniu pozytywnej oceny złożonego biznes planu, Wnioskodawca będzie proszony o dostarczenie aktualnych dokumentów, stanowiących załączniki do umowy o dofinansowanie.

Na etapie podpisywania umowy na dofinansowanie utworzonego miejsca pracy, Wnioskodawca dostarcza również aktualne dokumenty poświadczające kwalifikowalność osób zatrudnianych na stanowiskach pracy, na utworzenie których przyznano dofinansowanie (zaświadczenie o III profilu osoby bezrobotnej, lub dokument poświadczający kwalifikowalność kandydata z tytułu innych przesłanek).

Załączniki do umowy o dofinansowanie (do pobrania):

Umowa – wzór

Załącznik 1 – Aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie przedsiębiorstwa społecznego (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego)

Załącznik 2 – Statut przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik 3 – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków

Załącznik 4 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat

Załącznik 4a – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat

Załącznik 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)

Załącznik 6 – Formularz identyfikacji finansowej/umowa z bankiem dotycząca rachunku bankowego przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik 7 – Ostateczna wersja Biznesplanu wraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (zmienione np. w wyniku oceny przez KOW lub wprowadzenia zmian do harmonogramu, wynikających z przedłużającej się procedury rejestracyjnej w KRS)

Załącznik 8 – Kopie dokumentów, który są podstawą zatrudnienia Beneficjenta pomocy w przedsiębiorstwie społecznym

Załącznik 9 – Zabezpieczenie wykonania niniejszej Umowy (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową)

Załącznik 10 – Wzór Sprawozdania z wydatkowania dotacji

Załącznik 11 – Oświaczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Dokumenty do rozliczenia dotacji – wzory (do pobrania):

  1. Oświadczenie BP o zgodności z biznes planem
  2. Oświadczenie dot zakupu używsanych środków trwałych —sprzedający
  3. Oświadczenie dot zakupu używsanych środków trwałych
Skip to content